Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

Lịch thi Học Kỳ INgày
Buổi
Môn
2/1
Sáng
Văn, Sử

Chiều
KNNTA
3/1
Sáng
Toán

Chiều
Tin, Công nghệ
4/1
Chiều
Anh, Địa, Công dân
8/1
Sáng
Sinh, Lý, Hóa


Chia sẻ: