Thời khóa biểu năm hoc 2017-2018


       Thứ 2


Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7
Anh
Công nghệ
Công dân
Tin
Toán
Anh
Địa
Toán
Hóa
Anh
Mĩ thuật
Văn
Toán
Nhạc

Hóa
Sử
Văn
Toán
Sinh

Sinh
Văn
Chào cờ
Tin
Văn

Sử
Chủ nhiệm

Thể dục: Sáng thứ 7 tiết 1, 2